• नांवश्री.एस.एस. गडाख
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), जळगाव जामोद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-06-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

बुलढाणा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

जळगाव जामोद

सेवा प्रवेश दिनांक

01-04-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), जळगाव जामोद  10-12-2012 पासून