• नांवश्री. बी.एम. गायसामुद्रे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, निवडणूक, तहसील माजलगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1956

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

माजलगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, निवडणूक, तहसील माजलगाव पासून