• नांवश्री. जी.एम. वरुडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, महसूल-१ तहसील माजलगाव
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-01-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एसएससी

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

माजलगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1983

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, महसूल-१ तहसील माजलगाव पासून