• नांवश्री. के.जी. बिराजदार
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, महसूल-२ तहसील केज
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-10-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एसएससी

मुळ जिल्हा

लातूर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

अंबाजोगाई

सेवा प्रवेश दिनांक

19-05-1979

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, महसूल-२ तहसील केज पासून