• नांवश्रीमती.के.एस. प्रधान
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार निष्कासन, बोरीवली (१)
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-09-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार निष्कासन, बोरीवली (१) 14-09-2009 पासून