• नांवश्री.शैलेश उद्धवराव काळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, मलकापूर
  • Emailshaileshkale32@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-07-1974

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

अमरावती

जिल्हा

बुलढाणा

तालुका

मलकापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

21-11-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, मलकापूर  06-11-2010 पासून