• नांवश्री.सी.डी. श्रीकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार निष्कासन, अंधेरी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

25-09-1955

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार निष्कासन, अंधेरी  03-05-2010 पासून