• नांवश्री. श्रीराम बेंडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, निवडणूक तहसील पाटोदा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

31-03-1966

शैक्षणिक अहर्ता

बीएस्सी

मुळ जिल्हा

परभणी

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

बीड

तालुका

पाटोदा

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1998

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, निवडणूक तहसील पाटोदा  पासून