• नांवश्री.भैय्यासाहेब बेहरे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार (अति/निष्का) बांद्रा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-12-1970

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (अति/निष्का) बांद्रा  01-12-2008 पासून