• नांवश्रीमती.एस.आर. कांबळे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार निष्कासन,चेंबूर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

16-11-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार निष्कासन,चेंबूर  24-05-2010 पासून