• नांवडॉ.अनंत गव्हाणे
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना जिल्हा पुरवठा अधिकारी, लातूर
  • Emailabgavhane@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

19-04-1968

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. पीएचडी, एलएलबी

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

लातूर

सेवा प्रवेश दिनांक

16-04-1994

सध्याची पदस्थापना

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, लातूर  04-06-2011 पासून