• नांवश्री.ए.ए. शास्त्री
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार निष्कासन, कुर्ला (२)-भांडूप
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1955

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार निष्कासन, कुर्ला (२)-भांडूप  25-07-2011 पासून