• नांवश्री.यु.आर. बोथीकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार महसूल-१, वसमत
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-07-1970

शैक्षणिक अहर्ता

एच.एस.सी.

मुळ जिल्हा

हिंगोली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

हिंगोली

तालुका

वसमत

सेवा प्रवेश दिनांक

02-07-1990

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल-१, वसमत  पासून