• नांवश्री.के.के. भदाने
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार निष्कासन, कुर्ला (१)-मुलुंड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-06-1973

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार निष्कासन, कुर्ला (१)-मुलुंड  08-10-2010 पासून