• नांवश्री.एस.व्ही. वांबुरकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (निवडणूक), सेलू
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-07-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

परभणी

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

परभणी

तालुका

सेलू

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-1975

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (निवडणूक), सेलू  पासून