• नांवश्री.अशोक तुकाराम घोबाळे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो), पाथरी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-06-1965

शैक्षणिक अहर्ता

एम.ए.

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

परभणी

तालुका

पाथरी

सेवा प्रवेश दिनांक

15-05-1985

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो), पाथरी  पासून