• नांवश्री.पी.एस. पानवेकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार (संगायो), बोरीवली
  • Emailprashantpanvekar@yahoo.co.in
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

04-07-1983

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

बोरीवली

सेवा प्रवेश दिनांक

03-03-2009

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (संगायो), बोरीवली  07-04-2011 पासून