• नांवश्री.एल.डी. सोनवणे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार महसूल-१, घनसांगवी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1958

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

अहमदनगर

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

घनसांगवी

सेवा प्रवेश दिनांक

09-03-1980

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार महसूल-१, घनसांगवी पासून