• नांवश्रीमती.एम.व्ही. मोहिते
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार (संगायो), अंधेरी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

22-09-1971

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

अंधेरी

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (संगायो), अंधेरी  22-07-2011 पासून