• नांवश्री.एन.एम. देशपांडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (पुरवठा), जाफराबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-07-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

जालना

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

जाफराबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

07-12-1981

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (पुरवठा), जाफराबाद   पासून