• नांवश्री.संजीव जाधवर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन जालना
  • Emailsanjeevjadhavar@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-04-1974

शैक्षणिक अहर्ता

BSc (Agri) , MBA(Marketing)

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

23-12-2002

सध्याची पदस्थापना

उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन जालना  01-03-2013 पासून