• नांवश्री.कारभारी बंडूसिंग बहुरे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (संगायो शहर), तहसील जालना
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1959

शैक्षणिक अहर्ता

बी.कॉम.

मुळ जिल्हा

जालना

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

जालना

तालुका

जालना

सेवा प्रवेश दिनांक

14-06-1999

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (संगायो शहर), तहसील जालना   पासून