• नांवश्रीमती.वर्षा एस. पवार
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार, अकृषिक कुर्ला (१)
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-06-1973

शैक्षणिक अहर्ता

डीइइ

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

कुर्ला

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार, अकृषिक कुर्ला (१)  31-05-2012 पासून