• नांवkhollam swapnil chiman
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना Naib Tahsildar
  • Emailswapnilkhollam08@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

08-03-1989

शैक्षणिक अहर्ता

B Sc Agri

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

वैजापूर

सेवा प्रवेश दिनांक

15-04-2013

सध्याची पदस्थापना

Naib Tahsildar पासून