• नांवश्री.एस.आर. नाखवा
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अपर तहसीलदार, अकृषिक बोरीवली (२)
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

26-12-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

बोरीवली

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अपर तहसीलदार, अकृषिक बोरीवली (२)  पासून