• नांवश्री. एस.डी. बोथिकर डुकरे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, महसूल-२ तहसील मुखेड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1972

शैक्षणिक अहर्ता

एच.एस.सी.

मुळ जिल्हा

हिंगोली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

मुखेड

सेवा प्रवेश दिनांक

27-02-1992

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, महसूल-२ तहसील मुखेड  पासून