• नांवश्री. एस.एफ. चिश्ती
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, महसूल-१ तहसील मुखेड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1957

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

नायगाव

सेवा प्रवेश दिनांक

08-11-1978

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, महसूल-१ तहसील मुखेड  पासून