• नांवश्री.आर.एच. झळके
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना खरेदी अधिकारी, वि. आयुक्त कार्यालय
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

11-04-1964

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

खरेदी अधिकारी, वि. आयुक्त कार्यालय  01-07-2010 पासून