• नांवश्री.ए.बी.मोहेकर
  • पद उप जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना उपविभागीय अधिकारी, निलंगा
  • Emailsubdivisionalofficernil@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

24-08-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एस. एस. सी.

मुळ जिल्हा

जळगाव

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

निलंगा

सेवा प्रवेश दिनांक

26-02-1977

सध्याची पदस्थापना

उपविभागीय अधिकारी, निलंगा  12-01-2012 पासून