• नांवश्री. व्ही.एच. मंतावार
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार, संगायो तहसील बिलोली
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-07-1957

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

बिलोली

सेवा प्रवेश दिनांक

01-08-1986

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार, संगायो तहसील बिलोली  पासून