• नांवश्रीमती. रचना राव-इंदुरकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना विभागीय सहा. पुरवठा अधिकारी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-06-1976

शैक्षणिक अहर्ता

बी.एस.सी., एम.एस.सी., एल.एल.बी.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

विभागीय सहा. पुरवठा अधिकारी  02-11-2010 पासून