• नांवश्री.ए.जी. जाधव
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार (न.पा.प्र.)
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-06-1956

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार (न.पा.प्र.) 01-06-2012 पासून