• नांवश्री.डी.एल. केदारे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार सर्वसाधारण
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-03-1957

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार सर्वसाधारण  07-06-2010 पासून