• नांवश्री.वैभव विजय महेंद्रकर
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना नायब तहसीलदार (सेतू), जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

30-08-1983

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ई.

मुळ जिल्हा

औरंगाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

23-05-2007

सध्याची पदस्थापना

नायब तहसीलदार (सेतू), जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद  पासून