• नांवश्री.डि.एस. खुटवड
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार महसूल
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

13-06-1974

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस.सी. अग्री

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार महसूल  15-05-2012 पासून