• नांवश्री.अरुण किशनराव पावडे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना सहा. कर अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1968

शैक्षणिक अहर्ता

एम.एस्सी.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

औरंगाबाद

तालुका

औरंगाबाद

सेवा प्रवेश दिनांक

30-07-1997

सध्याची पदस्थापना

सहा. कर अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद  पासून