• नांवश्री.एन.व्ही. वाघमारे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना रजा राखीव तहसीलदार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

18-07-1972

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

रजा राखीव तहसीलदार  16-05-2011 पासून