• नांवश्री. यु.एन. कागणे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना ना.त. महसूल-१, तहसील किनवट
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

02-07-1963

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

हिंगोली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

किनवट

सेवा प्रवेश दिनांक

13-02-1989

सध्याची पदस्थापना

ना.त. महसूल-१, तहसील किनवट  पासून