• नांवश्रीमती पांगरकर उज्वला प्रभाकरराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना ना.त. महसूल-१ तहसील, मुदखेड
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

20-09-1981

शैक्षणिक अहर्ता

बी.ए.

मुळ जिल्हा

परभणी

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

मुदखेड

सेवा प्रवेश दिनांक

13-11-2007

सध्याची पदस्थापना

ना.त. महसूल-१ तहसील, मुदखेड  पासून