• नांवश्री. जे.पी. नागरगोजे
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना ना.त. महसूल-२ तहसील, लोहा
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-12-1960

शैक्षणिक अहर्ता

एस.एस.सी.

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

लोहा

सेवा प्रवेश दिनांक

14-02-1985

सध्याची पदस्थापना

ना.त. महसूल-२ तहसील, लोहा पासून