• नांवश्री. एल.जी.कबले
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना ना.त. महसूल -२ तहसील, भोकर
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

05-04-1956

शैक्षणिक अहर्ता

एच.एस.सी.

मुळ जिल्हा

हिंगोली

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

भोकर

सेवा प्रवेश दिनांक

13-07-1975

सध्याची पदस्थापना

ना.त. महसूल -२ तहसील, भोकर  पासून