• नांवपठाण समशेर महमद खान
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना N.T.(MAHSUL)
  • Emailsamsherpathan@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

20-04-1987

शैक्षणिक अहर्ता

M.TECH(AGRI. ENGG.)

मुळ जिल्हा

पुणे

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

गडचिरोली

तालुका

मुलचेरा

सेवा प्रवेश दिनांक

12-06-2013

सध्याची पदस्थापना

N.T.(MAHSUL) पासून