• नांवश्री.एस.एम. काकाणी
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना सहसचिव, नगर विकास, मुंबई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

29-04-1962

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

अकोला

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

सहसचिव, नगर विकास, मुंबई  01-06-2008 पासून