• नांवश्री. शिंदे गजानन संभाजीराव
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, उदगीर
  • Emailsgajanans@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-11-1978

शैक्षणिक अहर्ता

एमएससी

मुळ जिल्हा

यवतमाळ

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

लातूर

तालुका

उदगीर

सेवा प्रवेश दिनांक

04-08-2004

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, उदगीर  पासून