• नांवश्री.वि.ना. काळम-पाटील IAS
  • पद अपर जिल्हाधिकारी
  • सध्याची पदस्थापना मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, म.रा. रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

09-11-1959

शैक्षणिक अहर्ता

मुळ जिल्हा

बीड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई

तालुका

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, म.रा. रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई  26-04-2010 पासून