• नांवश्री मद्नुरकर एस.आर.
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार, उमरी
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

15-05-1975

शैक्षणिक अहर्ता

बीएससी अग्री

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

उमरी

सेवा प्रवेश दिनांक

10-12-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार, उमरी  पासून