• नांवश्रीमती ए.एस. तामखेडे
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अप्पर तहसीलदार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

10-04-1974

शैक्षणिक अहर्ता

बीएससी एग्री

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

अंधेरी

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अप्पर तहसीलदार  16-05-2012 पासून