• नांवबीजे रामदास बाबुराव
  • पद नायब तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना naib tehsildar
  • Emailbijerb2709@gmail.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

12-07-1984

शैक्षणिक अहर्ता

MA, B.Ed

मुळ जिल्हा

नांदेड

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

नागपूर

जिल्हा

नागपूर

तालुका

नागपूर शहर

सेवा प्रवेश दिनांक

06-06-2014

सध्याची पदस्थापना

naib tehsildar पासून