• नांवश्री. महेश मुकुंदराव परंडेकर
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना तहसीलदार भोकर, जि.नांदेड
  • Emailmmparandekar@yahoo.com
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

01-08-1976

शैक्षणिक अहर्ता

बीएससी

मुळ जिल्हा

उस्मानाबाद

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

औरंगाबाद

जिल्हा

नांदेड

तालुका

भोकर

सेवा प्रवेश दिनांक

25-11-2002

सध्याची पदस्थापना

तहसीलदार भोकर, जि.नांदेड पासून