• नांवश्री. जी. आर. बोरीचा
  • पद तहसीलदार
  • सध्याची पदस्थापना अप्पर तहसीलदार
  • Email
  • मोबाईल नंबर
वैयक्तिक माहिती


जन्म दिनांक

शैक्षणिक अहर्ता

एसएससी

मुळ जिल्हा

नोट

प्रशासकीय माहिती


महसूल विभाग

कोंकण

जिल्हा

मुंबई उपनगरीय जिल्हा

तालुका

अंधेरी

सेवा प्रवेश दिनांक

सध्याची पदस्थापना

अप्पर तहसीलदार  01-12-2010 पासून